שלום אורח

-A A +A

היבטים ארגוניים

המוסדות האירגוניים ביישוב הכפרי - רקע
עד לאמצע שנות ה-80: כל עוד המערכות השיתופיות היו חזקות והיו להן משאבים כלכליים משלהן, מילאו וועדי האגודות השיתופיות את התפקידים המוניציפאליים ביישובים וסיפקו לתושבים שירותים מקומיים וציבוריים. לאחר המשבר הכלכלי שהתרחש בשנות ה-80: נפגעה יכולתן של האגודות השיתופיות לשאת בנטל השירותים המקומיים, ונדרשה התארגנות אחרת לניהול מוניציפאלי של היישובים. המערכת היחידה שיכלה, בתוקף מעמדה הסטטוטורי, להציע חלופת ניהול אפשרית של היישוב הייתה המועצה האזורית. כך הפכו המועצות האזוריות תוך זמן קצר למערכות המנהלות בפועל את המרחב הכפרי. בשנת 1999 ועדת אמרני ממליצה להרחיב את סמכויות המועצה האזורית על חשבון סמכויות הוועד המקומי, אבל להשאיר את הוועד המקומי על כנו, כגוף סטטוטורי עם סמכויות מצומצמות שיוגדרו בצו. עד שנת 2004 היו לוועד המקומי בתחום הנהלתו סמכויות בדיוק כפי שנקבעו למועצה האזורית על פי הצו. ביולי 2004 תוקן הצו, וסמכויותיו של הוועד המקומי הוגבלו לאותן סמכויות שהמועצה האצילה לו.

הועד המקומי 

  • הועד המקומי הינה רשות מנהלית וככזה חלות עליו הוראות הדין הכללי והמתייחסות לרשויות מנהליות.
  • רשות מנהלית מוסמכת לפעול ולחייב רק אם הוסמכה לעשות כן בהתאם להוראות כל דין.
  • כל פעולה של וועד מקומי שאין לגביה הסמכה בדין לא תהיה תקפה, על כל המשתמע מכך.
  • הוועד המקומי פועל מכח הוראות הדין ופעולותיו חלות ומחייבות את כל תושבי היישוב. 
  • הוועד המקומי הינו גוף משפטי נפרד ובאופן מוחלט ומלא מהאגודה השיתופית הפועלת במסגרת אותו ישוב.

האגודה השיתופית

  • האגודה השיתופית הפועלת באותו יישוב (חקלאית או קהילתית) הינה בגדר תאגיד שהוקם במסגרת המשפט הפרטי.
  • האגודה השיתופית פועלת מכוח ובהתאם להוראות של תקנון האגודה, ואלו מחייבות רק את חבריה.
  • אמנם תיתכן זהות פרסונאלית, בין האנשים היושבים כנציגי הוועד המקומי לבין האנשים שהינם נציגי האגודה השיתופית – אולם יובהר ויודגש, כי זהות פרסונאלית זו אינה משנה כהוא זה מההפרדה המוחלטת, המהותית והעניינית שבין שני גופים ומוסדות אלו. זהות וועדים תיתכן רק למול האגודה החקלאית.
  • לכן, מן ההכרח והראוי כי כל חשבונות הבנק, הפנקסים, הדו"חות, הנהלת חשבונות, המאזנים, התקציב, וכיו"ב המסמכים והפעולות של האגודה השיתופית ושל הוועד המקומי – ינוהלו בנפרד מובחן.

לטבלת השוואה בין אופן ההתנהלות של הועד המקומי לאגודה השיתופית לחץ כאן...

לטבלת ההבדלים המהותיים בין הועד המקומי לאגודה השיתופית הקהילתית לחץ כאן...